KVKK Politikası

PODİ MEDYA A.Ş ile kurulan her türlü ilişki kapsamında elde edilen Kişisel Veriler ile ticari faaliyet kapsamında alınan ürün ve hizmetlerden yararlanan kişiler de dahil olmak üzere şirket ile ilişkili tüm kişilerin kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak toplanmakta, işlenmekte ve muhafaza edilmektedir. Şirketimiz, Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak “veri sorumlusu” sıfatıyla tüm kişisel verilerin anılan kanuna uygun olarak işlenmesi, saklanması ve imhası konusunda yasal sorumluluklarını titizlikle yerine getirmektedir.

1- Kişisel verilerinizin İşlenme Amacı:

Şirketimiz, kişisel verilerinizi;

 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi,
 • Personel özlük dosyalarının oluşturulması,
 • Hizmet sözleşmelerinin düzenlenmesi ve ifası,
 • Çalışanların sigorta süreçlerinin yürütülmesi,
 • Çalışanların sağlık süreçlerinin takibi,
 • Çalışanlara hizmet ilişkisi kapsamında telefon ve sair elektronik cihazların temin ve tahsisi işlemleri,
 • İş sağlığı ve iş güvenliği süreçlerinin yönetimi,
 • İnternet sistemlerinin ve elektronik posta hizmetlerinin kullanımının planlanması,
 • Kurumsal iletişimin sağlanması,
 • Hizmet ilişkisi kapsamında seyahat ve konaklama gibi hizmetlerin sağlanması,
 • Mesleki eğitim, personel eğitimi, iş geliştirme ve oryantasyon programlarının planlanması ve uygulanması süreçleri,
 • İşyeri ve iş güvenliğinin sağlanması, işyerine giriş çıkışların ve mesai programlarının takibi,
 • Şirketin yönetim ve karar organlarının faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Ticari faaliyetin sürdürülmesi kapsamında, mal ve hizmetlerin temini, ticari faaliyet süreçlerinin yönetimi ve takibi, işin ifası, iş sözleşmelerinin ifası, satış, pazarlama ve muhasebe faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve
 • İşyeriyle ilgili hukuki süreçlerin yönetimi amacıyla işleyecektir.

Şirketimiz, sürdürdüğü ticari faaliyetler kapsamında; kişisel verileri, ilgili yasal mevzuatın izin verdiği şekilde, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, şirket merkezi ve bağlı ofislerinde ya da grup şirketlerinde, şirketlere ait internet sitesi veya sosyal medya hesaplarında, sözlü, yazılı, görsel ya da dijital olarak toplayabilir. Toplanan veriler, şirketin veya grup şirketlerinin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız sürece muhafaza edilecek ve güncellenebilecektir.

Ayrıca, şirketimizin veya grup şirketlerimizin sunduğu ürün ve hizmetleri kullanmak amacıyla çağrı merkezleri arandığında veya internet sayfaları kullanıldığında veya internet siteleri ziyaret edildiğinde, şirketimiz veya grup şirketleri tarafından düzenlenen eğitim, seminer veya organizasyonlara katılım sağlandığında, paylaşılan kişisel veriler işlenebilecektir.

Şirketimiz tarafından toplanan kişisel veriler; kullanılan ürün ve hizmetlerin gereklerinin yerine getirilebilmesi, bu ürün ve hizmetlerle ilgili beğeni, memnuniyet veya şikâyet değerlendirmelerinin yapılabilmesi ve daha mükemmel hizmet sunulabilmesi, şirketimiz ve grup şirketlerimizle iş ilişkisi içinde olan gerçek ve tüzel kişilerin hukuki ve ticari güvenliklerinin sağlanması, iş stratejisinin saptanması ve insan kaynakları politikasının uygulanması amacıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. ve 6. Maddelerine uygun olarak işlenecektir.

2- Kişisel Veri Toplama Yöntemi.

Kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanununda belirtilen kişisel verilerin toplanması ve işlenmesi şartlarına uygun olarak, çalışanların ve ilgili kişilerin beyanları, kişisel kartvizit veya CV’ler, internet siteleri, insan kaynakları sistemleri, başvuru formları, SGK ve vergi dairesi kayıtları, OSGK ve İSG birimlerince düzenlenen belgeler ve formlar, mal ve hizmet siparişlerine ilişkin belgeler, elektronik yazışmalar ve benzeri kanallardan, yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanmakta, hukuki ilişkinin veya ticari faaliyetin devamı süresince fiziki olarak ya da elektronik ortamlarda güvenli bir biçimde muhafaza edilmekte işlenmekte ve aktarılabilmektedir.

3- İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği.

Şirketimiz tarafından toplanan kişisel veriler; kullanılan ürün ve hizmetlerin gereklerinin yerine getirilebilmesi, bu ürün ve hizmetlerle ilgili beğeni, memnuniyet veya şikâyet değerlendirmelerinin yapılabilmesi ve daha mükemmel hizmet sunulabilmesi, şirketimizle iş ilişkisi içinde olan gerçek veya tüzel kişilerin hukuki ve ticari güvenliklerinin sağlanması, iş stratejisinin saptanması ve insan kaynakları politikasının uygulanması amacıyla; grup şirketlerine, şirket ortaklarına, yasal olarak yetkili kılınan kamu kurumları ve özel kişilere, tedarikçilere, iş ortaklarına Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 8. ve 9. Maddelerine uygun olarak aktarılabilecektir.

4- Yurtdışına Veri Aktarımı:

Şirketimiz, kişisel verileri, KVKK‘nun ilgili maddelerinde öngörülen ilkeler doğrultusunda, açık rıza temini suretiyle, yukarıda belirlenen şartlarda, şirketin meşru ticari faaliyetlerinin gerektirdiği ölçüde ticari faaliyetle sınırlı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulunun belirleyeceği ilke ve kurallara uygun olarak , yurtdışı bağlantılı ticari faaliyetler, ithalat ve ihracat işlemleri, konferans, fuar, panel, eğitim toplantıları, seminer çalışmaları ve benzeri organizasyonların planlanması ve gerçekleştirilmesi amacıyla yurt dışında yerleşik kişi ya şirketlere veri aktarımı yapılabilecektir. Kural olarak, özel nitelikli kişisel veriler yurt dışına aktarılmamakla birlikte zorunlu olması durumunda yasal mevzuatın öngördüğü tedbirler alınmak suretiyle sınırlı bir aktarım yapılabilir.

5- Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları.

Kişisel Verilerin Korunması Kanununa göre veri sahipleri;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
 6. 7nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi nedeniyle bir zarar görmesi halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahibinin yukarıda sayılan haklarına ilişkin şikâyet ve taleplerini şirketimizin merkez adresine kimliğini tevsik eden belge ile elden veya noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulunun saptayacağı sair yöntemlerle bildirmesi halinde şirketimizin bu başvuruyu 30 gün içinde sonuçlandıracaktır.

6- Kişisel Verilerin Güncellenmesi:

Şirketimiz tarafından toplanan kişisel verilerin doğru ve güncel olması gereklidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde meydana gelecek değişikliklerin makul bir süre içinde şirketimize bildirilmesi gereklidir.

7- Veri Sahibinin Başvurusu :

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin her türlü talep, şikâyet ve başvurunuz,

Veri sorumlusu:
PODİ MEDYA A.Ş‘nın
Akat Mah Kaçar Sokak 472/1 Beşiktaş İstanbul Türkiye

adresine yazılı olarak iletildiğinde 30 gün içinde gereği yapılacaktır.

Talep, şikâyet ve başvurularınızı, şirketimizin [email protected] elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta olarak da iletebilirsiniz.

Şirketimizin KVKK Politika ve ilgili belgelerine https://podi.media linkinden ulaşabilirsiniz.

--:--
--:--

Hesabına giriş yap.

Takip edilenler listesine eklendi.

Podcast'i Paylaş